Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Λέσβου Αναστασία Αντωνέλη με έγγραφό της προς του αρμόδιους Γεωγραφικούς Αντιδημάρχους ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών για τη δωρεά διανομή τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος χορήγησης τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ε.Ε. Συγκεκριμένα η κα Αντωνέλη αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 945/2010 της Επιτροπής εγκρίθηκε για το 2011 η χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού για το 2011 θα διανεμηθούν ζυμαρικά, ρύζι, τυρί φέτα, τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ.

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε για τον αριθμό των μελών –τελικών δικαιούχων δημοτών μας, που επιθυμούν να τύχουν της δωρεάν βοήθειας τροφίμων και να σας προσκομίσουν ανά δημοτική ενότητα τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει έως 27/6/2011 να μας μεταβιβάσετε:

  • Αίτηση του τελικού δικαιούχου
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στις κατηγορίες ΙΧ.1 και ΙΧ.2 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης
  • Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων για το τρέχον έτος ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000,00 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Για τους δικαιούχους της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, επί της Ασκληπιού 34 (τηλ. επικοινωνίας: 2251022743)».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου