Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την δημοπράτηση δικαιώματος απολήψεως χορτονομής δημοτικού κτήματος «ΧΩΡΑΦΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρόπολης Θερμής, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 234/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη) την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015, και από ώρα 12:30 μ.μ. μέχρι και 13:00 μ.μ.  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν  φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο, ΑΦΜ, Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των όρων της διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος απολήψεως χορτονομής του δημοτικού κτήματος «ΧΩΡΑΦΑ» στην Δ.Κ. Λουτρόπολης Θερμής και τους αποδέχονται πλήρως και ότι έλαβαν γνώση του οικοπέδου-αγρού και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού δεκαεπτά ευρώ (17,00 €), υπέρ του Δήμου Λέσβου και αξιόχρεο εγγυητή. Ο Εγγυητής πρέπει
να προσκομίσει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Λουτρόπολης Θερμής (τηλ. 22513-52610) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :
Η περίληψη διακύρηξης εδώ
Η διακύρηξη εδώ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ