Ο Δήμος Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ “ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ” ΠΑΜΦΙΛΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 409.769,08 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Παρασκευή 14-12-2018 και ώρα 10:45 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 2728/2018 απόφασης της Δημαρχούσας Αντιδημάρχου Λέσβου (ΑΔΑ : ΩΑ1ΓΩΛΦ-ΙΕΖ).

Συνημμένα η ψηφιακά υπογεγραμμένη ανακοίνωση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ