Ο Δήμος Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 434.188,03 €.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Παρασκευή 14-12-2018 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 2728/2018 απόφασης της Δημαρχούσας Αντιδημάρχου Λέσβου (ΑΔΑ : ΩΑ1ΓΩΛΦ-ΙΕΖ).

Συνημμένα η ψηφιακά υπογεγραμμένη ανακοίνωση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ