Έχοντας υπόψη:

  • την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/ΦΕΚ Β’ 3490/5-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία, αρμόδιος για την εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των κατεδαφίσεων θεωρείται ο Δήμος Λέσβου,
  • τις οικείες διατάξεις για τη διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων και ειδικότερα: α) του Ν. 2939/01, όπως αυτός τροποποιήθηε με τον Ν.3854/10 και ισχύει σήμερα, β) της αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ Β’ 1312/24-10-2010 ΚΥΑ «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και γ) της  αριθμ. Η.Π. 50910/2727/ΦΕΚ Β’ 1909/22-12-2003 ΚΥΑ «μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»,
  • το γεγονός ότι λόγω ασφυκτικών προθεσμιών, ο Δήμος θα προχωρήσει στην ανάθεση της παρούσας εργασίας με τις διαδικασίες του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16,

καλούμε τους οικονομικούς φορείς του νησιού που είναι κάτοχοι άδειας, συλλογής και μεταφοράς ΑΕΕΚ, να το γνωρίσουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου μας, έως και την Τρίτη 12/12/2017, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας του θέματος.

Μυτιλήνη, 04/12/2017
Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και Τεχνικών Υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Κατσαρός