Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρων για την στέγαση παιδικού σταθμού στο κτίριο του πρώην νηπιαγωγείου Κάπης», εκτιμώμενης αξίας 185.495,56 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 3:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά: