ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Τ.Κ. – Πόλη: 81132 – Μυτιλήνη
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr
Email: dimoprasion@mytilene.gr
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Ελευθερία
Τηλέφωνο: 22513 50562
Fax: 22513 50508
Μυτιλήνη,   20-11-2018

Αρ. Πρωτ.:  52626

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 2ης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
(λόγω αναίρεσης της από 31-10-2018 διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης)
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»,
Προϋπολογισμού 10.296,00 € (με 17% ΦΠΑ).
(Άρθρο 4.3 παρ. 1 ΦΕΚ Β΄900/17.3.2017 και Άρθρο 118 του Ν.4412/2017)

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 της 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 της 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Την με αρ. 95/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».
 6. Την με αρ. 453/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω Μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του εν λόγω έργου.
 7. Τη με αρ. 821/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του εν λόγω έργου.
 8. Το με Ηλεκτρονική Ταυτότητα Έγγραφο 0b18a42b-d8d3-46ba-8178-aa8cea1cc798, που αφορά στα αποτελέσματα της 1ης Ηλεκτρονικής Κλήρωσης.
 9. Το με αριθμ. πρωτ. 44545/26-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον 1ο κληρωθέντα, κο. Κωστούλα Δημήτριο του Ηλία.
 10. Την με αρ. πρωτ. 50650/07-11-2018 αρνητική απάντηση του κου. Κωστούλα Δημητρίου του Ηλία .
 11. Την με αρ. 849/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά : α) την Αναίρεση του αποτελέσματος της από 31-10-2018 διενεργηθείσας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και β) Την έγκριση διενέργειας νέας κλήρωσης, αφού δεν είναι δυνατή η υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης με τον 1ο κληρωθέντα.

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθεία ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», Προϋπολογισμού 10.296,00 € (με ΦΠΑ), στις 23-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 900_17-3-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δήμου Λέσβου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ