Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου Μηχανοστασίου – Πρώην Ελαιοτριβείου σε εκθεσιακό χώρο, στο συγκρότημα  του Δημοτικού Ελαιοτριβείου Αγίας Παρασκευής», εκτιμώμενης αξίας 51.999,99 €  (με  Φ.Π.Α.). με κριτήριο ανάθεσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου στο Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, την 15-10-2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναλυτικά: