Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)

γ) την αριθμ. 139/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 572/2014 απόφασης περί έγκρισης εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων-βοσκοτόπων μη κοινής χρήσης και λοιπών αγροτικών ακινήτων.

δ) την αριθμ. 488/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση βοσκήσιμων εκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης:.

1)Περιγραφή των εκμισθωμένων βοσκήσιμων εκτάσεων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΣΑΣ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡΕΜ Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1 ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ-ΜΟΛΕΛΗ (ΚΡΕΩΚΟΠΟΣ) 672 1.351,00€
2 ΠΑΝΤΕΡΜΟΥ Μ. (ΚΡΕΩΚΟΠΟΣ) 365 551,00€
3 ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗ ΠΑΣ. (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 350 811,00€
4 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 350 811,00€
5 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 340 811,00€
6 ΚΑΛΦΑ ΣΤΥΛ. (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 282 811,00€
7 ΚΑΛΦΑ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΣΚΙΑΜΟΥΔΑ) 212 901,00€
8 ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗ Ι. (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 340 1.046,00€
9 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ε. (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 226 756,00€
10 ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 310 701,00€
11 ΚΑΛΦΑ ΝΙΚ. (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 400 605,00€
12 ΓΡ. ΣΑΚΛΑΜΑΚΗ (ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ) 276 946,00€
13 ΚΟΥΡΟΥΚΛΟΣ 1 296 1.801,00€
14 ΚΟΥΡΟΥΚΛΟΣ 2 270 2.253,00€
15 ΚΟΥΡΟΥΚΛΟΣ 3 282 2.253,00€
16 ΚΟΥΡΟΥΚΛΟΣ 4 390 2.253,00€
17 ΚΟΥΡΟΥΚΛΟΣ 5 517 3.152,00€
18 ΘΡΩΠΑΡΙ 1 197 1.172,00€
19 ΘΡΩΠΑΡΙ 2 166 632,00€
20 ΚΕΡΑΜΕΙΔΩΤΗ Μ2,Μ3,Μ5, 352 802,00€
21 ΦΑΡΑΓΓΙ Μ4 43 156,00€
22 ΤΣΙΛΕΜΙΑ 100 453,00€
23 ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΙ 500 181,00€
24 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΥΝΟ 15 93,00€
25 ΑΓΟΪΜΙΣΙ 18 236,00€

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΑΣ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΡΕΜ

Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1 ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑ 1830          5.002,00€
2 ΔΟΥΜΑΝΙ ή ΣΤΑΥΡΟΣ 5              63,00€
3 ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 246 222,00€
4 ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ή ΚΟΥΡΑΤΣΩΝΑΣ και ΒΑΤΟΥΡΙ 268 456,00€

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡΕΜ. Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1 ΚΑΛΥΒΟΣ 31,31 17,00€
2 ΠΑΥΛΙΝΑ 74,06 27,00€
3 ΜΑΚΡΥΟΝΤΑ ΓΙΤΙΜ 57,67 187,00 €
4 ΜΑΚΡΥΟΝΤΑ ΚΙΜΠΟΥΡ 49,38 230,00€
5 ΧΑΣΑΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 85,82 183,00€
6 ΧΑΣΑΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΣΕΛΛΗ 40 257,00€
7 ΣΟΦΡΩΝΗ 29,70 26,00€
8 ΧΑΣΑΝΙΑ ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗ 70 64,00€
9 ΑΝΑΒΑΛΣΑ 121,96 610,00€
10 ΟΛΟΓΥΡΑ 5,33 23,00€
11 ΚΟΤΙΣΙΝΙ 90 183,00€
12 ΚΑΡΑΠΕΡΑΣΙΑ 73,49 247,00€
13 ΠΛΑΚΟΥΡΙ 18 42,00€
14 ΠΑΤΗΜΑ 125,64 43,00€
15 ΤΣΑΚΜΑΚ 5,2 22,00€
16 ΚΟΛΤΕΡΟΣ 51,80 22,00€
17 ΤΣΕΜΕΔΟΥΛΙΑ 105,05 303,00€
18 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26,46 22,00€
19 ΡΟΔΙΚΙΑ ΚΟΤΖΑ 61,31 25,00€
20 ΡΟΔΙΚΙΑ ΓΕΝΗ 70,51 45,00€

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡΕΜ. Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1 AΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΕΡΙΔΙΟ Α) 200 843,00€
2 AΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΕΡΙΔΙΟ Β) 225 893,00€
3 ΣΙΔΕΡΗ ΛΑΚΩΜΑ 160 843,00€
4 ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ 157 153,00€
5 ΑΛΩΝΙΑ 16 153,00€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡΕΜ. Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1 ΚΟΚΚΙΝΑ 263 502,00€
2 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΜΕΡΙΔΙΟ Α΄), 145 252,00€
3 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΜΕΡΙΔΙΟ Β΄) 145 252,00€
4 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 16,5 166,00€
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 4 52,00€
6
ΣΚΑΛΕΣ ΒΙΓΛΑ
4,5 66,00€

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΓΡΙΟΥ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡΕΜ. Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1 ΒΕΪΛΗΣ 1500 2.806,00€

2) Τόπος-χρόνος & τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας ως ακολούθως:

α) Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΣΑΣ: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα από 08:30 π.μ., δεκαπέντε λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας

β) Για τη ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ : Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα από 08:30 π.μ., δεκαπέντε λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας,

γ) Για τις ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΤΟΥΣΑΣ, ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, ΕΡΕΣΟΥ, ΣΙΓΡΙΟΥ: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα από 08:30 π.μ., δεκαπέντε λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και διεξάγεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί με την απόφαση 1030/2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ΄ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Με την έναρξη της δημοπρασίας ελέγχονται και μονογραφούνται τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων. Η επιτροπή αποδέχεται ή αποκλείει τους συµµετέχοντες που δεν πληρούν τους όρους συµµετοχής. Η απόφαση της επιτροπής της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συµµετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από την διακήρυξη προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής. Στη συνέχεια οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νότιο πληρεξούσιο στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, καθώς και το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι ο τρίτος συµµετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

3) Δικαίωμα συµµετοχής στη δηµοπρασία και δικαιολογητικά

Στην δημοπρασία μπορούν να γίνουν δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Λέσβου .

Αποκλείονται από τη δημοπρασία

α) οι ετεροδημότες σε πρώτη φάση.

β) οι οφειλέτες προς το Δήμο, οι αφερέγγυοι, αυτοί που παλαιότερα παραβίασαν τα όρια του Δήμου ή ήγειραν αξιώσεις ή αμφέβαλλαν με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να βλάψουν τα συμφέροντα του Δήμου.

Μη υπάρχοντος ενδιαφέροντος από δημότες για τις βοσκήσιμες εκτάσεις και τα ελαιοκτήματα αυτά, τότε θα γίνουν δεκτοί και ετεροδημότες στη δημοπρασία.

Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο

4) ΑΦΜ

5) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται

   α) ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και αγροτικών ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

   β) ότι έλαβαν γνώση του βοσκοτόπου ή του ελαιοκτήματος και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

6) ως εγγύηση συµµετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού Κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες ποσό ίσο προς το ένα δέκατο 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ενός έτους.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή για τον τελευταίο πλειοδότη θα αντικατασταθεί µε άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίση µε το 1/10 του ετήσιου μισθώματος όπως αυτό θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία, θα ισχύει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και θα προσκομισθεί πριν την υπογραφή της. Των υπολοίπων συµµετεχόντων στη δημοπρασία οι εγγυητικές θα επιστραφούν άμεσα.

Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί ατόκως στο μισθωτή κατά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης και µόνο εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας διαφορετικά ο Δήµος προχωρεί σε κατάπτωση της εγγύησης χωρίς άλλη διατύπωση. Σε καμία περίπτωση δεν µπορεί το ποσό της εγγύησης να συμψηφιστεί µε μισθώματα ή άλλες απαιτήσεις του µμισθωτή έναντι του Δήµου Λέσβου από οποιαδήποτε αιτία.

Για τα ποσά μέχρι 100,00€ δεν θα καταθέτουν εγγυητική επιστολή, αλλά το ποσό να καταβάλλεται με την υπογραφή του συμφωνητικού εφάπαξ.

7) να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της

δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Το αξιόχρεο του εγγυητή κρίνεται από την επιτροπή της Δηµοπρασίας.

8) Στην περίπτωση βοσκήσιμων εκτάσεων αντίγραφο μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία του κτηνοτρόφου και του ζωικού του κεφαλαίου

Δικαιολογητικά εγγυητή:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο

 

4) Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ανά έτος ορίζεται για κάθε ακίνητο (βοσκότοπο και ελαιόκτημα) στο άρθρο –1- της παρούσας Διακήρυξης.

5) Διάρκεια εκµίσθωσης

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τις βοσκήσιμες εκτάσεις και για τα ελαιοκτήματα σε έξι (6) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου. Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σύµβασης.

 

6)Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

7)Υπογραφή Σύµβασης

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

                                           8) Κατακύρωση της δημοπρασίας

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογεγραμμένα από την Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, τον πλειοδότη και τον εγγυητή του, υπόκεινται στην έγκριση των κατά

νόμων αρμοδίων.

9) Δικαίωµα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

10) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο ελεύθερο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, χωρίς καμία ειδοποίηση ή όχληση από τον Δήμο. Διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11) Αναµίσθωση -Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμισθώση, ως και υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

12) Προθεσµία καταβολής του μισθώµατος

Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο μίσθωμα για το μεν πρώτο έτος εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού και για τα επόμενα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου εκάστου έτους στο Ταμείο του Δήμου, επιβαρυνόμενο με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.

Σε περίπτωση µη καταβολής του µισθώµατος έγκαιρα, θα λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα: νόμιμες προσαυξήσεις, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, εξώσεις, αναπλειστηριασμός σε βάρος του.

13) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου του για δική του χρήση και να προστατεύει αυτό από κάθε παράβαση ή καταπάτηση. Δεν έχει δικαίωμα να εγείρει αγωγή καμία εναντίον του Δήμου και αν τυχόν ήθελε προστατευθεί από το ενοικιοστάσιο βοσκών.

Δεν επιτρέπεται καμιά έκπτωση ή ελάττωση ή αποζημίωση υπέρ του μισθωτή για οποιαδήποτε αιτία, έστω και θεομηνία. Σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του μίσθιου καθώς και διαφύλαξη των ορίων του. Η χρήση του μισθίου θα αφορά αποκλειστικά τη βόσκηση των ζώων του μισθωτή και καμιά άλλη χρήση.

14) Ευθύνη Δήµου

Ο Δήμος Λέσβου δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την οποιαδήποτε κατάσταση του μισθίου καθώς συμπεραίνεται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Ο Δήμος Λέσβου δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την λήψη των ευρωπαϊκών κοινοτικών επιδοτήσεων που χορηγούνται για το εν λόγο ακίνητο.

Για κάθε παραβίαση των ανωτέρω όρων, το Δημοτικό με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς παρέμβαση των δικαστηρίων.

15) Ισχύς σύμβασης λόγω καταστροφής βοσκότοπου

Σε περίπτωση καταστροφής του βοσκότοπου λόγω πυρκαγιάς και από της ώρας πλήρους κατάσβεσής της, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι σχετικοί όροι της σύμβασης ως προς την καείσα δασική έκταση, διότι από το Σύνταγμα και από το νόμο είναι δεδομένη και υποχρεωτική η προστασία της καείσας δασικής έκτασης και από τη βοσκή. (Σχ. Άρθρο 117 παρ 3 του Συν/τος και άρθρο 70 Ν 998/79)

16)Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κανείς πλειοδότης την επόμενη εβδομάδα την ίδια µέρα και ώρα.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Β) µετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.

Τέλος, ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

17) Δηµοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί µε φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης, στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Άντισσας, Πτερούντας, Βατούσας, Μεσοτόπου, Σιγρίου, Ερεσού και στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 στην Μυτιλήνη.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

                                         18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιούσιας του Δήµου Λέσβου (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13,17 τηλ.22513 50515) και από την Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης(τηλ. 22533 50117) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ