ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο              : 2251353720
Πληροφορίες         :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   10-05-2018
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

Θέμα: «Ψηφιοποίηση του Σχεδίου Πόλης της Μυτιλήνης»

Σχετ: α). Φ.Ε.Κ.869 τ’Δ/5 Δεκεμβρίου 1988
         β). Φ.Ε.Κ.25τ’Α/ 29 Φεβρουαρίου 1928
         γ). Φ.Ε.Κ.1017τ’Δ/07 Οκτωβρίου 1992
         δ). Φ.Ε.Κ.619τ’Δ/08 Νοεμβρίου 1980

Σας ενημερώνουμε ότι, με τα παραπάνω σχετικά Προεδρικά Διατάγματα εγκρίθηκε τμηματικά  το Σχέδιο Πόλης της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη χαρτών.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ανωτέρω ψηφιακοί χάρτες για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Το σχέδιο πόλεως Μυτιλήνης που παρέχεται αποτελείται από τους πρωτότυπους χάρτες μετά από τη διαδικασία της γεωαναφοράς ώστε να ορισθεί η ακριβής τους θέση στο χώρο.  Στους χάρτες είναι εμφανείς η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή του σχεδίου πόλεως καθώς και τα όρια των τομέων συντελεστών δόμησης και των 2 τμημάτων (BόρειοNότιο) της πόλης, έχοντας λάβει υπόψιν τις ανάλογες τροποποιήσεις και διορθώσεις καθώς και μέρος του ορίου του σχεδίου πόλεως καθώς και το όριο Νοτίου Παραδοσιακού.

Οι τροποποιήσεις και διορθώσεις των ορίων των τομέων και του ορίου βορείου και νοτίου παραδοσιακού τμήματος, έχουν ήδη εφαρμοστεί στους χάρτες που παρέχονται χωρίς να σημειώνονται ως τροποποιήσεις, ενώ περιγράφονται στο συνολικό πίνακα τροποποιήσεων.

Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως απαρτίζεται από 3 βασικά μέρη :

  • Βόρειο Παραδοσιακό (ΦΕΚ Δ 869 – 05-12-1988),
  • Νότιο μη παραδοσιακό (ΦΕΚ A 25 – 29.02.1928),
  • Νότιο Παραδοσιακό (ΦΕΚ Δ 1017 – 07-10-1992).

Το τελικό αποτέλεσμα διατίθεται για λόγους ευκολίας σε 2 τμήματα (Βόρειο και Νότιο τμήμα πόλης) αποτελούμενα από τη συνένωση των μικρότερων τμημάτων από τα οποία απαρτίζονται.

Λόγω της ποιότητας των αρχικών δεδομένων – ηλικία, ποιότητα, παραμορφώσεις και κατάσταση χαρτιού, ασυνέχειες γραμμών, διαφορές μεταξύ των τμημάτων, αλληλεπικάλυψη πολλαπλών διαφορετικών επιπέδων δεδομένων, εμφανίζονται κατά τόπους και ειδικά στις ενώσεις των διαφορετικών τμημάτων ανακρίβειες και  αποκλίσεις από την πραγματικότητα.

Οι αποκλίσεις κυμαίνονται από μερικά εκατοστά έως λίγα μέτρα ανάλογα την κατάσταση των αρχικών δεδομένων. Στο Bόρειο τμήμα της πόλης οι μέγιστες αποκλίσεις είναι πολύ μικρότερες (<3μ) ενώ στο νότιο κατά τόπους προσεγγίζουν τα ~5μ.

Επιπλέον υπάρχουν ασυνέχειες των δεδομένων (πολλαπλές γραμμές με αλληλοεπικαλύψεις και διασταυρώσεις και συχνά ακαθόριστη αρχή και τέλος) όσον αφορά το όριο του σχεδίου πόλεως.

Ως βοηθητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου, online χάρτες (google maps, open street maps) και διαθέσιμα τοπογραφικά. Στους τελικούς χάρτες που παρέχονται παρουσιάζεται το σχέδιο πόλης ξεχωριστά για κάθε τμήμα της πόλης με εμφανείς τις γραμμές των διαφόρων ορίων:

1) Xωρίς κάποιο υπόβαθρο και

2) Xρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο δορυφορική εικόνα (Google Earth) και εφαρμόζοντας μερική διαφάνεια, με στόχο τον ευκολότερο εντοπισμό περιοχών ενδιαφέροντος.

Αναγνωρισμένες οδοί προ του 1923

Η ψηφιοποίηση των αναγνωρισμένων οδών προϋφισταμένων του 1923 της πόλης της Μυτιλήνης βασίστηκε στα αντίστοιχα ΦΕΚ και αποφάσεις Νομάρχη σε συνδυασμό με τα τοπογραφικά που τα συνοδεύουν. Σαν βοηθητικά δεδομένα για τη γεωαναφορά και τον εντοπισμό των οδών χρησιμοποιήθηκαν ορθοφωτοχάρτες (δορυφορικές εικόνες) του κτηματολογίου αλλά και Google Earth, διαθέσιμα τοπογραφικά καθώς και το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της Μυτιλήνης.

Οι αναγνωρισμένες οδοί παρουσιάζονται σε 2 χάρτες που αφορούν το βόρειο και το νότιο τμήμα της πόλης, ενώ συνοδεύονται από συγκεντρωτικό πίνακα με τις ονομασίες τους και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως

Η ψηφιοποίηση των τροποποιήσεων του σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης βασίστηκε στα υπάρχοντα τοπογραφικά και τα αντίστοιχα ΦΕΚ και αποφάσεις Νομάρχη.

Οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως διακρίνονται ανάλογα τον τύπο τους (πχ κατάργηση οδού, τροποποίηση οικοδομικής / ρυμοτομικής γραμμής, αλλαγή χρήσης, χαρακτηρισμός κοινόχρηστου χώρου κλπ) και καταγράφονται σε συγκεντρωτικό πίνακα με τα χαρακτηριστικά τους. Πολλαπλές καταγραφές με τον ίδιο αριθμό τροποποίησης αφορούν διαφορετικές γραμμές ή τμήματα αυτής, στο ίδιο ή σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα. Το σύνολο των τροποποιήσεων παρουσιάζεται σε 2 χάρτες που αφορούν το βόρειο και το Νότιο τμήμα της πόλης.

Σε επιπλέον χάρτη παρουσιάζονται οι αναγνωρισμένες οδοί σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου πόλεως ώστε να διαπιστωθούν αλληλεπικαλύψεις.

Συνοικισμοί – Εργατικές κατοικίες

Στο τελικό αποτέλεσμα, για την πληρέστερη απεικόνιση του σχεδίου πόλεως συμπεριλαμβάνονται οι συνοικισμοί και οι εργατικές κατοικίες της πόλης -όπου υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα-. Οι συνοικισμοί ομαδοποιούνται καταλλήλως και παρέχονται σε 8 ξεχωριστούς χάρτες είτε μεμονωμένοι είτε ανά δύο.

Στους χάρτες αυτούς εμφανίζονται οι  γραμμές των συνοικισμών μετά τη διαδικασία της γεωαναφοράς με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη Google Earth. Πρέπει να σημειωθεί πως λόγω ποιότητας των αρχικών δεδομένων η διαδικασία της γεωαναφοράς δεν πέτυχε σε όλες τις περιπτώσεις την επιθυμητή ακρίβεια με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατά τόπους μικρές αποκλίσεις.

Σε ξεχωριστό χάρτη παρουσιάζονται συνολικά τα ψηφιοποιημένα όρια όλων των συνοικισμών και εργατικών κατοικιών της Μυτιλήνης με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη Google Earth.

Επιβολή πρασιάς (προκήπιο) 3 μέτρων

Στον χάρτη που παρέχεται σημειώνεται η περιοχή του Νοτίου τμήματος της πόλης στην οποία επιβάλλεται πρασιά 3 μέτρων ες βάρος των οικοδομικών τετραγώνων βάσει του ΦΕΚ Δ 619 – 08.11.1980. Προϋφιστάμενη πρασιά μεγαλύτερη των 3 μέτρων παραμένει ως έχει και εμφανίζεται στο σχέδιο πόλης. Για λόγους ευκολίας σημειώνονται ορισμένα από τα οικοδομικά τετράγωνα στα οποία το πλάτος της πρασιάς είναι γνωστό από το ισχύον σχέδιο πόλεως.

Τελικά δεδομένα – Χάρτες

Το σύνολο των αρχείων που παρέχονται περιλαμβάνει αρχεία εικόνων (.tif) καθώς και αρχεία auto-cad 2000 (.dwg). Σε όλους τους χάρτες που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιείται σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ‘87. Το δορυφορικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία των χαρτών προέρχεται από το εθνικό κτηματολόγιο (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) καθώς και δορυφορικές εικόνες Google Earth.

Σημαντική Σημείωση

Όπως προαναφέρθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μικρές αποκλίσεις από την πραγματικότητα εξαιτίας της ποιότητας των πρωτογενών δεδομένων.

Επιπλέον το όριο του σχεδίου πόλεως, κυρίως στο Νότιο τμήμα της πόλης δεν είναι ξεκάθαρο και παρουσιάζονται ασυνέχειες των γραμμών. Για το λόγο αυτό και για να αποφευχθούν παρερμηνείες και λανθασμένα συμπεράσματα, συνίσταται η χρήση των δεδομένων και χαρτών που δημιουργήθηκαν και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου για συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη θέση των γραμμών (οικοδομική, ρυμοτομική) καθώς και τον εντοπισμό τροποποιήσεων και αναγνωρισμένων οδών.

Οι παραπάνω συνημμένοι Ορθοφωτοχάρτες & Χάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Ε.Δ.

1. Α.Φ. 1.1

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός

Συνημμένα: