ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο              : 2251353720
Πληροφορίες         :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   26-11-2018
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

Θέμα: «Ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλης Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου »

Σχετ.: α)Το Π.Δ. Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης οικισμού Μήθυμνας Φ.Ε.Κ. 387Τδ’/25-7-1990.

β) Εγκύκλιος 2/2012/5-3-2012  Α.Π. ΟΙΚ 8966/1393/Φ2.6 ΑΔΑ: Β441ΟΡ1Ι-0Ο3 της Αποκ.Διοίκησης Αιγαίου.

γ) Οργαν.Εσωτερ.Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου  ΦΕΚ 395/2012 τΒ’.

Σας ενημερώνουμε ότι, με το (α) σχετικό έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα η Πολεοδομική Μελέτη του Οικισμού Μήθυμνας Δ.Ε. Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών με τους χάρτες του εν λόγω Σχεδίου Πόλης.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ψηφιακοί χάρτες του Σχεδίου Πόλης του Οικισμού  Μήθυμνας για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Στα συμπιεσμένα αρχεία υπάρχουν δύο τύποι αρχείων: Αρχεία raster, που διαβάζονται με autocad ή οποιοδήποτε πρόγραμμα g.i.s. Kml & kmz αρχεία, που διαβάζονται από google earth. Αν διαβαστούν με autocad ή με gis (ανοίγοντας τα αντίστοιχα αρχεία) είναι γεωαναφερμένοι σε Ε.Γ.Σ.Α.΄87 και έτσι είναι πολύ εύκολη η χρησιμότητά τους για οποιαδήποτε έγκριση από την Υπηρεσία μας.

Η ψηφιοποίηση του σχεδίου πόλεως του οικισμού Μήθυμνας βασίστηκε στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του 1990. Πραγματοποιήθηκε γεωαναφορά του σαρωμένου σχεδίου πόλεως και ψηφιοποίηση των πολυγώνων σε συνδυασμό με βοηθητική δορυφορική εικόνα. Ως επιπλέον βοηθητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα τοπογραφικά καθώς και τοπογραφική αποτύπωση του 1983 του οικισμού. Στον τελικό χάρτη παρουσιάζεται τόσο η Oικοδομική όσο και η Rυμοτομική γραμμή με μικρές διορθώσεις στις περιπτώσεις, που υπήρχε μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα και χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο δορυφορική εικόνα του Eθν. Kτηματολογίου. Επιπλέον έχουν ληφθεί υπόψιν οι κυρωμένες πράξεις εφαρμογής για τα οικοδομικά τετράγωνα 33, 34 και 35.

Κατά τόπους παρουσιάζονται αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν -κυμαίνονται από λίγα εκατοστά έως μερικά μέτρα- λόγω ποιότητας και ηλικίας αυτών (π.χ. διαφορετικά πάχη γραμμών, παραμορφώσεις λόγω χαρτιού κτλ). Στις περιπτώσεις αυτές,  έγινε προσπάθεια συμβιβασμού των δεδομένων, διατηρώντας το σχήμα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Το σύνολο των δεδομένων παρουσιάζεται στους τρείς διαφορετικούς χάρτες που διατίθενται.

Σύμφωνα με το (β) σχετικό με την εγκύκλιο 2/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλοντικής Πολιτικής ορίζονται οι προδιαγραφές για την σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων, είτε για θεώρηση όρων δόμησης, είτε για έκδοση άδειας δόμησης.Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει ο μηχανικός να τοποθετήσει στο τοπογραφικό, που συντάσσει απόσπασμα του Σχεδίου Πόλης Μήθυμνας του (sx_polis_original & sx_polis) σε κλίμακα 1:1.000.

Οι παραπάνω Ορθοφωτοχάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Τέλος επειδή στους ορθοφωτοχάρτες της Υπηρεσίας μας, αλλά και στα εγκεκριμένα σχέδια Πόλης δεν αποτυπώνονται με ακρίβεια τα όρια αυτών, όποιος έχει γηπέδου ή οικοπέδο κοντά στα όρια αυτών θα πρέπει να απευθύνεται στην Υπηρεσία μας για περισσότερες επεξηγήσεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
Στεργιόπουλος Ιωάννης
Αγρ. &Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου
Ζαφειρίου Θεοδώρα
Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ.

  1. Α.Φ. 1.1
  2. Φάκελος Σχεδίου Πόλης Μήθυμνας