ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο            : 2251353720
Πληροφορίες       :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   28-09-2017
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ     :  Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες
                 Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες
                 Υπηρεσίες

Θέμα : «Ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλης Καλλονής»

Σχετ. : Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου ΦΕΚ 395/2012 τ Β’

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών  δημιούργησε ψηφιακό αρχείο με το Σχέδιο Πόλης Καλλονής.

Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου .

Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (.dwg, .tiff, .tfw), είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν, είτε με Autocad, είτε με GIS, είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).

Tα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με Autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα GIS, είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.

Το σχέδιο πόλεως της Τ.Κ. Καλλονής (Δ.Ε. Καλονής, Δήμου Λέσβου) ορίστηκε/εγκρίθηκε για πρώτη φορά με βασιλικό διάταγμα της 16ης Μαΐου 1949 (ΦΕΚ 112Α 16/05/1949).

Σχετικά ΦΕΚ/Διατάγματα:

  • Π.Δ. 24.4 – ΦΕΚ 181Δ 03/05/1985 (Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους.)
  • Π.Δ. 4.11 – ΦΕΚ 289 ΑΑΠ 04/11/2011 (Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους)

Το όριο του οικισμού ορίστηκε με την 431 3/84 (ΦΕΚ 685 Δ 22/07/1987) απόφαση νομάρχη.

Η επικαιροποίηση του σχεδίου πόλεως της Καλλονής βασίστηκε σε προϋπάρχοντα δεδομένα (σχέδιο πόλεως 1949, όριο οικισμού) σε συνδυασμό με τα τοπογραφικά διαγράμματα των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα των τελευταίων 40 ετών, οι οποίες αφορούν τροποποιήσεις της ρυμοτομικής / οικοδομικής γραμμής, αναγνωρίσεις οδών, άρσεις ασυμφωνιών και απαλλοτριώσεων. Πραγματοποιήθηκε γεωαναφορά των διαθέσιμων δεδομένων (αφινικός μετασχηματισμός – προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87) και ψηφιοποίηση της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές του υφιστάμενου σχεδίου πόλεως.

Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει 3 χάρτες σε κλίμακα 1:5.000 :

  • το παλαιό σχέδιο πόλεως (1949)
  • τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα
  • το επικαιροποιημένο σχέδιο πόλεως μετά την εφαρμογή των αντίστοιχων τροποποιήσεων

Ως υπόβαθρο – βοηθητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν :

  • δορυφορική εικόνα της περιοχής
  • ορθοφωτοχάρτης κτηματολογίου
  • online εργαλεία (google maps, bing maps κα)

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός
Ε.Δ.
  1. Α.Φ. 1.1
  2. Φάκελος Σχεδίου Πόλης Καλλονής