ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο            : 2251353720
Πληροφορίες        :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη, 09-05-2019
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

ΘΕΜΑ : «Ψηφιοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων γης της πόλης της Μυτιλήνης»

ΣΧΕΤ  : Φ.Ε.Κ. 569 τ’Δ 5 Δεκεμβρίου 1988 άρθρο 2

Σας ενημερώνουμε ότι, με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα καθορίστηκαν οι χρήσεις γης στην Πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη χαρτών σημειώνοντας σε αυτούς τις ισχύουσες χρήσεις γης.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ανωτέρω ψηφιακοί χάρτες για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων γης της πόλης της Μυτιλήνης βασίστηκε σε υπάρχοντες χάρτες στους οποίους εμφανίζονται οι χρήσεις γης εντός του σχεδίου πόλεως όπως αυτές προκύπτουν από το το ΦΕΚ Δ 869 – 05.12.1988 έχοντας λάβει υπόψιν μετέπειτα αλλαγές στη χρήση ορισμένων οικοδομικών τετραγώνων.

Ως βοηθητικά δεδομένα (υπόβαθρο) χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες του εθν. Κτηματολογίου και Google Earth. Οι χρήσεις ομαδοποιούνται σε κατηγορίες και παρουσιάζονται με κατάλληλο χρωματισμό.

 Επιπλέον στους χάρτες αναγράφονται οι αριθμοί των οικοδομικών τετραγώνων ενώ παρουσιάζονται και οι τομείς στους οποίους χωρίζεται το σχέδιο πόλεως. Στο σύνολο των αρχείων παρέχεται και ο αρχικός χάρτης που χρησιμοποιήθηκε στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι όποιες μετέπειτα αλλαγές εφαρμόστηκαν.

Για να αποφευχθούν παρερμηνείες και λανθασμένα συμπεράσματα, συνίσταται οι χάρτες που προέκυψαν και δημοσιεύτηκαν να χρησιμοποιηθούν για συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη χρήση που αντιστοιχεί σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις ή οποιουσδήποτε υπολογισμούς. Πρέπει να σημειωθεί πως δύναται να έχουν εφαρμοσθεί επιπλέον τροποποιήσεις στις χρήσεις οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί.

Οι παραπάνω συνημμένοι Ορθοφωτοχάρτες & Χάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ.&Τοπογράφος Μηχ.Ε.Μ.Π.
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου
Ζαφειρίου Θεοδώρα
Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ.

1. Α.Φ. 1.1