ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο              : 2251353720
Πληροφορίες         :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   29-11-2018
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

ΘΕΜΑ : «Ψηφιοποίηση Διατηρητέων κτισμάτων της πόλης της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου »

ΣΧΕΤ  : α)Τα Πρ.Διατ. κήρυξης διατηρητέων κτισμάτων στην Μυτιλήνη.

Σας ενημερώνουμε ότι, με τα (α) σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (υπάρχουν όλα στα συνημμένα) έχουν κηρυχθεί διατηρητέα κτίσματα στην Πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών σημειώνοντας σε αυτούς τις θέσεις των διατηρητέων κτιρίων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ανωτέρω ψηφιακοί χάρτες για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Στα συμπιεσμένα αρχεία υπάρχουν αρχεία σε μορφή raster, που διαβάζονται με autocad ή οποιοδήποτε πρόγραμμα g.i.s. και εικόνας.

Αν διαβαστούν με autocad ή με gis (ανοίγοντας τα αντίστοιχα αρχεία) είναι γεωαναφερμένοι σε Ε.Γ.Σ.Α.΄87 και έτσι είναι πολύ εύκολη η χρήση τους για οποιαδήποτε έγκριση από την Υπηρεσία μας.

Το σύνολο των χαρτών αφορά τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια της πόλης της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου. Η καταγραφή βασίστηκε στην ψηφιοποίηση υφιστάμενων τοπογραφικών σε συνδυασμό με το υπάρχον αρχείο της Δ/νσης Δόμησης στο οποίο αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του κάθε κτιρίου (ιδιοκτήτης, δ/νση, χρονολογία κατασκευής, ΦΕΚ χαρακτηρισμού, είδος κτιρίου και χρήση αυτού). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.ypai.gr/site/home/Basic+Menu/Centre+of+Information/Listed+Building.csp

Ως βοηθητικό δεδομένο χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες (Google Earth) καθώς και ορθοφωτοχάρτης (δορυφορική εικόνα) του Εθνικού Κτηματολογίου με σκοπό την επιβεβαίωση της θέσης του κάθε κτιρίου με το τελευταίο να αποτελεί και υπόβαθρο για τους χάρτες που κατασκευάστηκαν.

Το σύνολο της πόλης έχει χωρισθεί σε 16 τομείς/ περιοχές με εμφανή τα όρια των γειτονιών με κοινά αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά καθώς και τα όρια του ιστορικού κέντρου.  Η κωδικοποίηση των κτιρίων βασίστηκε στο αρχείο της Δ/νσης Δόμησης και αναφέρει τον τομέα που βρίσκεται το κάθε κτίριο μαζί με τον αριθμό του (π.χ. 1/1 αντιστοιχεί σε τομέα 1 κτίριο 1).

Οι τελικοί χάρτες περιλαμβάνουν ένα συνολικό χάρτη της πόλης καθώς και ξεχωριστούς χάρτες ανά τομέα σε μεγαλύτερη κλίμακα με σκοπό τη λεπτομερέστερη απεικόνιση των κτιρίων. Οι χάρτες συνοδεύονται από έναν πίνακα με το σύνολο των χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων της πόλης και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το σύνολο των χαρτών σε μορφή αρχείου .dwg  (Autocad 2000). Για περισσότερες πληροφορίες, ειδικά σχετικά με κτίρια με ελλειπή στοιχεία και δεδομένου του ότι ο εντοπισμός ορισμένων κτιρίων με ακρίβεια δεν κατέστη δυνατός, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της  Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι παραπάνω Ορθοφωτοχάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
Στεργιόπουλος Ιωάννης
Αγρ. &Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου
Ζαφειρίου Θεοδώρα
Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ.

  1. Α.Φ. 1.1
  2. Φάκελος διατηρητέων κτισμάτων στην Πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου