Με την υπ’ αριθμ. 100172/27/27.04.2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (Σχετ. 2), ρυθμίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών στο δίκτυο.

Στόχος του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων και η συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ.

Η απόφαση αναθεώρησης του δικτύου θα λαμβάνεται κάθε δυο έτη, με έναρξη το 2012, και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του επόμενου έτους (2013) και για δυο χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν στο Δήμο Λέσβου τεκμηριωμένη πρόταση προσθήκης ή αφαίρεσης της ακτής σε σχέση με το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2012.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου