Υπό την Προεδρία του Δημάρχου Λέσβου Δημήτρη Βουνάτσου, παρουσία του Αντιδημάρχου, Γιάννη Τσακίρη, συνήλθαν σε επαναληπτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λέσβου, (Άρθρο 76, Ν. 3852/2010), με θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης και επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2013».

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις σχετικές παρατηρήσεις, ομόφωνα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, γνωμοδότησαν υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου, έτους 2013.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου