Ο Δήμος Λέσβου θέτει από σήμερα 29.09.2017, σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 και το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αρ. 12/29.09.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενόψει της σύγκλησης στις 10.10.2017, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γνωμοδοτήσει σχετικά.

Επισυναπτόμενα :

Πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2018

Εισηγητική Έκθεση Π/Υ 2018

Π/Υ 2018