Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, έθεσε σε διαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς ένα σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών) που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής του επικράτειας. Στόχος είναι η θέσπιση κανόνων προκειμένου να προστατευτεί η ακώλυτη κίνηση των πεζών που αποτελεί ουσιώδη παράμετρο της σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης. Η σύνταξη του κανονισμού έγινε, έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθημερινή κίνηση των πεζών και δη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήματα υγείας, εγκυμονούσες, μητέρες με βρεφικά αμαξίδια κτλ.), που υπονομεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συμπολιτών μας.

Σκοπός του κανονισμού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών κανόνων και περιορισμών, που θα διέπουν την παραχώρηση της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και τις επεμβάσεις σ’ αυτούς κατά τρόπο που:

  • Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών και δη των ΑΜΕΑ
  • Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτατης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ.)
  • Δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων
  • Θα αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
  • Θα διασφαλίζει την ίση και δίκαιη μεταχείριση αιτημάτων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ή άδειας χρήσης του υπό συγκεκριμένους όρους (άδεια εισόδου- εξόδου, άδεια κατάληψης πεζοδρομίου).
  • Θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη.

Ο Κανονισμός αυτός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση του και την υποβολή παρατηρήσεων  έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από φορείς και πολίτες, θα ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο και  μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμου Λέσβου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mantzaris@mytilene.gr