Ο Δήμος Λέσβου θέτει από σήμερα 21.09.2016, σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2017 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2015 – 2019 του Δήμου Λέσβου, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με την με αρ. 19/09.09.2016  απόφαση αυτής, ενόψει της σύγκλησης στις 30.09.2016 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γνωμοδοτήσει σχετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30.09.2016 ως εξής :

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, ΤΚ 81100

Β) Στο Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Γ) Μέσω FAX, στον αριθμό  2251 3 50608

Επισυναπτόμενα :


Σε συνέχεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λήφθησαν οι ακόλουθες σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις :