Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή μέσω του Διαδικτύου και ψηφιακών δίσκων (DVD) των προσκυνημάτων, των μνημείων, των μοναστηριών και των σημαντικότερων ναών της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης, καθώς επίσης και των σημαντικότερων φορητών αντικειμένων που έχουν αποθησαυριστεί σε αυτά.

Συνοπτικά τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) της προτεινόμενης πράξης είναι:
ΠΕ1: Ανάπτυξη περιεχομένου: Συλλογή και Τεκμηρίωση
ΠΕ2: Ψηφιοποίηση – ψηφιακή επεξεργασία υλικού
ΠΕ3: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης και Ευφυούς Πρόσβασης στο περιεχόμενο
ΠΕ4: Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης
ΠΕ5: Δημιουργία Ψηφιακού Εικονικού Μουσείου
ΠΕ6: Δημιουργία ντοκιμαντέρ πληροφόρησης
ΠΕ7: Δημιουργία διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής
ΠΕ8:Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
ΠΕ9: Εκπαίδευση – Πιλοτική λειτουργία

Η πρόταση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικού, την δημιουργία εφαρμογών προβολής του Πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος της Λέσβου στην περιοχή ευθύνης της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης και την εγκατάσταση 2 κέντρων πληροφόρησης σε σημεία επισκεψιμότητας από προσκυνητές που επισκέπτονται το νησί όλο το χρόνο.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 53 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 494191) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 292.682,93 €.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 19.01.2015  έως 26.01.2015

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Τηλ. 2251350586

Φαξ. 2251350578

Email: dimos@mytilene.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Τηλ: 210-3722400
Fax: 210 – 37 22 499
Email: infodesk@madc.gr, diavoulefsi@madc.gr

 

Τεύχος_A_Μητρόπολη Μυτιλήνης

Τεύχος B_Μητρόπολη Μυτιλήνης

Τεύχος Γ_Μητρόπολη Μυτιλήνης

Έντυπο διαβούλευσης Μητρόπολη Μυτιλήνης ΨΣ