Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοτικό Συμβούλιο
Ημερομηνία: 31.08.2010 19.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Μυτιλήνης ότι την Τρίτη 31 Αυγούστου 2010 στις 19:00,
θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο [Προκυμαία],
η υπ΄ αριθμ. 10/2010 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Αριθμός προσκλήσεως 10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΤΡΙΤΗ 31 Αυγούστου 2010 στις 19:00 για συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη δανείου για εξόφληση λειτουργικών δαπανών παρελθουσών χρήσεων (σχετική η 43093/30.07.2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών)

2. Ανάκληση της με αριθμό 361/25.2.2009 συμβολαιογραφικής δήλωσης ανάκλησης της υπ΄αριθμό 4781/1996 συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης.

3. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Κολαρά Παναγιώτη

4. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αδειοδότηση υφισταμένου σταθμού κεραίας και πομπού μετάδοσης ραδιοφωνικού σταθμού προγράμματος BEST FM – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, στη θέση Προφήτης Ηλίας του Δ.Δ. Μυτιλήνης.

5. Μεταφορά του ιστού της Σημαίας στην Προκυμαία.

6. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Δ. Παμφίλων κ. Γ. Μανωλάκα

7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:
α) «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών για την διαφάνεια και συμμετοχή στο Δήμο Λέσβου»
β) «Θρησκευτικές διαδρομές Πολιτισμού στη Λέσβο»

8. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α) «Κλάδεμα δένδρων (Χρήση 2010-2011) και δενδροφύτευση πεζοδρομίων του Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Τοποθέτηση συμπληρωματικών φωτιστικών στα πάρκα Χατζηδήμου και οδού Κορτέση»γ) «Αποκομιδή κλαδιών Μυτιλήνης» δ) «Αποκατάσταση τοιχίου επί της Αρίσβης»
ε) «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»
στ) «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγ.Μαρίνας, Αλυφαντών, Λουτρών, Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»
ζ) «Τσιμεντόστρωση οδών στις θέσεις Βάγιες και Γούρνα περιοχής Βαρειάς Δήμου Μυτιλήνης»
η) «Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου οδών Ελ. Βενιζέλου –Γ.Μούρα & διαγράμμιση κεντρικών οδών Μυτιλήνης»
θ) «Μισθώματα για την μεταφορά υλικών επίπλων-συσκευών-εξοπλισμού κ.λπ.»
ι) «Διαμόρφωση τμ.δρόμου περιοχής Βατσίνα Δ.Δ. Λουτρών»
ια) «Σκυροδέτηση τμ.δρόμου παρόδου Ν.Έλλης πλησίον Αρχοντικού Γεωργιάδη»
ιβ) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχή Τζανή (θέση Λεοντή) Δ.Δ. Λουτρών»
ιγ) «Άρση καταπτώσεων γηπέδου ΤΕΛ»
ιδ) «Σκυροδέτηση τμήματος δρόμου περιοχής Λιγονάρι Δ.Δ. Λουτρών»
ιε) «Κατασκευή τοιχίου περιοχής Χριστού Βαρειάς Δήμου Μυτιλήνης»
ιστ) «Αποκατάσταση τοίχου Δημοτικού οικοπέδου στη Σουράδα»
ιζ) «Εργασίες αποστράγγισης Δημοτικού Δρόμου στη Μόρια»
ιη) «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ή τσιμεντόστρωσης δρόμου από εκκλησία έως το κοιμητήριο»
ιθ) «Διαμόρφωση γεφυριού λόγω επικινδυνότητας ή διαπλάτυνσης δρόμου μέχρι ελαιοτριβείου
Κούμπα περιοχή Βαρειάς»

κ) «Διαμόρφωση δρόμου περιοχής Σέλεμα Δ.Δ. Ταξιαρχών»

9. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων :
α) «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικής οδού στο Δ.Δ. Αλυφαντών»
β) «Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
γ) «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιοχών Χαλάσματα, Ασπρόνι, Δ.Δ. Αφάλωνα»
δ) «Σκυροδέτηση τμ. δρόμου Αγ. Αναργύρων Δήμου Μυτιλήνης»
ε) «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –Αντικατάσταση Καταθληπτικού αγωγού – Κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής»-έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου

10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α) «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης (2η φάση)»
β) «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
γ) «Εκποίηση κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου Μυτιλήνης»
δ) «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Αλυφαντών»
ε) «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης Μυτιλήνης»
στ) «Κατασκευή κρηπιδώματος στο λιμενίσκο Λουτρών»

11. ΄Εγκριση εισήγησης για διοικητική αποβολή της υπόθεσης Νέστορα

12. Έγκριση πρακτικό εξέτασης ενστάσεων του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στην Αχιβάδα»

13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας:
α) «Αποζημίωση εργολάβου και καθαρισμός αφοδευτηρίων Δημοτικού διαμερίσματος Μόριας»
β) «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ του Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιούδας »

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων, διαπίστωσης βλαβών.
α) «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στα Νότια προάστια Μυτιλήνης»
β) «Κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος στην περιοχή Ατήγανος Παμφίλων»
γ) «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
δ) «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»
ε) «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Δ.Δ. Ταξιαρχών»
στ) «Κατασκευή στεγάστρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

15. Έγκριση υφιστάμενων κατασκευών πέργκολας και στεγάστρου στο Δημ. κήπο Μυτιλήνης

16. Παραχώρηση χώρου παραλίας στον κ. Εγγλέζο Θεοφάνη για τοποθέτηση καντίνας.

17. Εξέταση αίτησης του κ. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου.

18. Εισήγηση για υποβολή προστίμου.

19. Λύση του συμφωνητικού εκμίσθωσης τμήματος παραλίας – εξέταση υποβολής προστίμου

20. Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

21. Εξέταση αίτησης της εταιρείας «ΛΕΛΕΚΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

22. Εξέταση αίτησης του κ. Ζαχαριάδη Παναγιώτη για εκμίσθωση του καταστήματος 6 στις Εργατικές Κατοικίες Μυτιλήνης Ι στη Χρυσομαλλούσα.

23. Αποδοχή επιχορηγήσεων,- Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών- επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων-λοιπά οικονομικά θέματα –

24. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου-Βιβλιοθήκης Στρ.Ελευθεριάδη TERIADE

25. Υπόδειξη μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Μυτιλήνης

26. Αίτημα συμπαράστασης από Δ.Σ. της ένωσης ιδιοκτητών ελαφρών μεταφορών Δ. Χ. Λέσβου.

27. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου : 19/2010 Κ.Α.Π.Η. , 28/2010 Π.& Β.Σ.Δ.Μ.

28. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων : 14,15,16/2010 Δ.Δ. Ταξιαρχών, 13/2010 Μόριας, 17,18,19/2010 Λουτρών

29. Έγκριση μετακινήσεων

 

Μυτιλήνη, 27 Αυγούστου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ