ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, με απόφασή του που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες[γνωμοδότηση στο Δ.Σ. για αναπτυξιακά προγράμματα, επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα Δήμου, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.] .

Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

Αναλυτικά