Ο Δήμος Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016», προϋπολογισμού 853.846,15 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Παρασκευή 28-06-2019 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4946/2018 απόφαση Δημάρχου Λέσβου (ΑΔΑ : Ω3Ν7ΩΛΦ-4ΡΤ).

Συνημμένα : Η ανακοίνωση συνοδευόμενη από την προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ