Ανακοινώνεται ότι , από την Υπηρεσία μας έχει υποβληθεί αίτημα για κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Παναγιά» Πύργων Θερμής της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 και έχει ληφθεί η με αριθμό 56/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου (ΑΔΑ: 6Τ46ΩΛΦ-ΧΜΔ) για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας . Για τον σκοπό αυτόν αναρτάται το συνοπτικό σχεδιάγραμμα στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής ,στον οικισμό Πύργων Θερμής καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και να υποβάλουν στοιχεία για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή συμπλήρωση της αποτύπωσης των κοινοχρήστων χώρων μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη τελευταία δημοσίευση στον τοπικό Τύπο.

Τα αιτήματα συμπλήρωσης-διόρθωσης υποβάλλονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας : Δ/νση Δόμησης Δήμου Λέσβου Μίλτου Κουντουρά 1 Μυτιλήνη . ( τηλ. 2251353747).

Αναλυτικά :

Η Προιστ. της Δ/νσης Δόμησης.

Θεοδώρα Ζαφειρίου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ