Ακόμη ένα σημαντικό έργο δημοπρατήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 2013, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, για λογαριασμό του Δήμου, ο οποίος είναι ο κύριος του έργου.

Πρόκειται για το έργο ολοκλήρωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων Μόριας & Παμφίλων και την κατασκευή δυο δεξαμενών, μία στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας και μια στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων.

Το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ξεκίνησε το 2007 και σταμάτησε το 2009, λόγω έλλειψης πόρων.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή διά της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ενέταξε το έργο στο Ε.Σ.Π.Α. ο δε προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (3.800.000) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με τη δημοπράτηση του έργου δρομολογείται η ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, τα οποία είχαν μείνει ημιτελή για 3 χρόνια περίπου, ταλαιπωρώντας τους κατοίκους των χωριών αυτών.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου