Προκηρύσσει  Δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική για τη μίσθωση  από το Δήμο  ακινήτου (κτηρίου)  για την λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου, συνολικού εμβαδού 400-500 τ.μ στην πόλη της Μυτιλήνης.

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 441/27-10-2020 (ΑΔΑ: 93ΜΡ46ΜΓΘΓ-ΧΒΩ)       απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Περίληψη Διακήρυξης