Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
  2. το Ν.3852/2010.
  3. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
  4. την αριθ. 63/04-11-2019 (ΑΔΑ: 67ΛΡ46ΜΓΘΓ-Δ5Θ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου.
  5. την 297/11-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ1Υ46ΜΓΘΓ-ΒΩΒ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου: Ισόγειο  κατάστημα 28 περίπου τ.μ. στη θέση ΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης