Ο Δήμαρχος Λέσβου

Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων (ελαιοκτήματα) βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Τρίτους, Ευεργέτουλα, Λέσβου, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 957/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) συν τις νόμιμες προσαυξήσεις (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, κ.λ.π.), ορίζεται για τα ακίνητα ως ακολούθως:
1.    Ποταμός (έκταση 2.566,10 τ.μ. με 42 ελαιόδεντρα) το ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€)/μισθωτικό έτος.
2.    Ποταμός (έκταση 10.500 τ.μ. με 168 ελαιόδεντρα) το ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00€)/μισθωτικό έτος.
3.    Παναγία Γαλούσα ή Προσαψάδος (έκταση 3.000 τ.μ. με 135 ελαιόδεντρα)το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€)/μισθωτικό έτος.
4.    Πετρώνας (έκταση 25.000 τ.μ. με 650 ελαιόδεντρα) το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€)/μισθωτικό έτος.
5.    Μποτισμένο (έκταση 10.000 τ.μ. με 300 ελαιόδεντρα) το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)/μισθωτικό έτος.
6.    Λαγκάδι (έκταση 1.000 τ.μ. με 12 ελαιόδεντρα) το ποσό των δέκα ευρώ (10,00€)/μισθωτικό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 13-17 στην Μυτιλήνη (β΄ όροφος Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας) την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, και από ώρα 12:00 μ.μ. μέχρι και 12:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
•    φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
•    βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο,
•    βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο,
•    ΑΦΜ,
•    Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφεται: α) ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των όρων της διακήρυξης της εκμίσθωσης των αγροτικών ακινήτων (ελαιοκτημάτων) της Τ.Κ. Κάτω Τρίτους και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και β) ότι έλαβαν γνώση των ακινήτων και της κατάστασης στην οποία αυτά βρίσκονται και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
•    Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο προς το 1/10 του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, υπέρ του Δήμου Λέσβου, και
•    αξιόχρεο εγγυητή.

Ο Εγγυητής πρέπει να προσκομίσει:
    φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
    βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο,
    βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο,
    Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης εκμίσθωσης του/των ακινήτου/ων της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση των ακινήτων και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17 τηλ. 22513-50515) και από την Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα  και  στην  Τ.Κ.  Κάτω  Τρίτους (τηλ  22513-52520,  22513-52521 και 22510-93219) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :
Η περίληψη διακύρηξης εδώ
Η διακύρηξη εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
κ.α.α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ