Ο Δήμος Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων του Δήμου με προϋπολογισμό διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (223.425,53€) χωρίς τον Φ.Π.Α. .

Αναλυτικά , τα τεύχη της μελέτης εδώ .