Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση πράξης “Ανάπτυξη Πολ/κών Υπ/μών και Εφ/γών για το …. Μουσείο Μυτιλήνης”
Ημερομηνία: 01.11.2011 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο:

“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (227.235,77 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 279.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού την Τρίτη 01.11.2011 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής την 11:00 π.μ. .

Αναλυτικά η Περίληψη Διακήρυξης