Δελτίο Τύπου Κ.Ε.Π. Δήμου Λέσβου

Μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων μας με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πολίτη, πληροφορούμε τους συμπολίτες μας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 αρθρ. 11 << Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις >> [ΦΕΚ 45/Α΄], όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 [ΦΕΚ 138/Α΄], την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να ζητήσει κάθε πολίτης από όλες τις Διοικητικές Αρχές και όχι μόνο από τα  ΚΕΠ. Η αρμοδιότητα επικύρωσης αντιγράφων από τα Κ.ΕΠ δεν καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων και βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από τις λοιπές Διοικητικές Αρχές.

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 7791/2145/Φ80321 [ΦΕΚ 596/Β’/1-4-2009], δεν προβλέπεται επανεκτύπωση της <<Βεβαίωσης ΑΜΚΑ-Υπεύθυνης Δήλωσης>> από τα ΚΕΠ, καθώς η διαδικασία εξαντλείται αφενός στην απόδοση ΑΜΚΑ και αφετέρου στη μεταβολή ή επικαιροποίησγη ατομικών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου.Οι ασφαλιστικοί φορείς και κάθε υπηρεσία μπορούν να διασταυρώνουν τον ΑΜΚΑ που προφορικά δηλώνουν οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr ή μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. .

Παρακαλούνται οι υπάλληλοι  των λοιπών Διοικητικών Αρχών του τόπου μας να εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες άσκοπα διότι καθημερινά είμαστε αποδέκτες παραπόνων και εκνευρισμού.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ