Η Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) για γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές συνεχίζουν να γίνονται στο Δήμο Λέσβου στο αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος έως 31/12/2014 χωρίς πρόστιμο. Από 1/1/2015 έως 30/4/2015 η αίτηση θα γίνεται με επιβολή προστίμου 100 ευρώ.

Όσοι έκαναν αίτηση για το ΕΜΣΥ στο Δήμο, έως 30/4/2015 πρέπει να κάνουν αίτηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας (πάνω από το ταχυδρομείο) ώστε να βγάλουν άδεια χρήσης νερού.

Όσοι δήλωσαν τα σημεία υδροληψίας ως ανενεργά και δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν πρέπει να τα σφραγίσουν. Όσοι τα έχουν δηλωμένα ως ανενεργά και τα χρησιμοποιούν ελάχιστα ή πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν περιοδικά πρέπει και αυτοί να κάνουν αίτηση για άδεια χρήσης νερού.

Μυτιλήνη,  17 Νοεμβρίου  2014

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

ΚΑΡΑΣΣΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ