Σε απάντηση των ερωτημάτων των εκπροσώπων του Τύπου για τη σημασία του συνημμένου εγγράφου, δηλώνουμε τα εξής:

Με πρότασή μου ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων στα πλαίσια της διαύγειας και της διαφάνειας,   ο Δήμαρχος, κ. Σπύρος Γαληνός απέστειλε το συγκεκριμένο έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Β. Αιγαίου, για να συμβάλουν στη σύσταση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από μηχανικούς. Η επιτροπή αυτή   θα γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα τροποποίησης της αρχικής μελέτης   και κατ΄ επέκταση σύναψης   συμπληρωματικής σύμβασης, ύψους (320.000 €), εξαιτίας της αστοχίας της μελέτης, στο έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά –Λεμονού της τοπικής κοινότητας Αλυφαντών» συμβατικής δαπάνης 2.092.781 €, που εκτελείται από κοινοπραξία εργοληπτών (ΤΕΧΝΗ Α.Ε. – ΤΕΧΝΗΜΑ Α.Ε. – ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.). Σας γνωρίζουμε ότι τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος είμαστε επιφυλακτικοί έως αρνητικοί στη σύναψη αυτής της σύμβασης.

Η γνωμοδοτική αυτή επιτροπή,   αν και δεν προβλέπεται από το Νόμο και συστήνεται για πρώτη φορά πανελλαδικά κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων έργων, θα διευκολύνει, όμως,   στη λήψη σωστής απόφασης για την εκτέλεση άρτιου έργου και θα αποτελέσει την απαρχή για παρόμοιες διαδικασίες και σε άλλα έργα. Διαβεβαιώνουμε, επίσης, ότι ως Δημοτική Αρχή περιβάλλουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη τα στελέχη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, τα οποία διαθέτουν την εμπειρία αλλά και διακρίνονται για το ήθος τους στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ακόμη, με εντολή του Δημάρχου, θα αναζητηθούν με νομικά μέσα οι ευθύνες του μελετητικού γραφείου, γιατί το έργο θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος.

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων

και Διοικητικών Υπηρεσιών

Στρατής Τζιμής