Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τίτλο «Δαπάνη της επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κου Προκόπιου Παυλόπουλου στη Λέσβο στο πλαίσιο εορτασμού της Επετείου Απελευθέρωσης της νήσου Λέσβου στις 8 Νοεμβρίου».

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, μέχρι και τις 12:00΄ της  Τρίτης 06-11-2018.

Αναλυτικά: