Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «Δαπάνη Προβολής, διαφήμισης και διακίνησης του προγράμματος των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου» σε μια τοπική εφημερίδα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1078/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της δαπάνης μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 52/2018 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, μέχρι και τις 12:30 της Πέμπτης – 13/12/2018.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Πολιτισμού-Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …….(τίτλος δαπάνης)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το έντυπο προσφοράς) και τη μελέτη μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ