ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της Υπηρεσίας  με τίτλο Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών Κτιρίων ”(καθάρισμα χαλιών) προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 90,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  Υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 608/12-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης    και  β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της  ΠΕΜΠΤΗΣ   11/07 /2019 .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παρακάτω.

Τηλ: 2251350565

Fax: 2251350510

e-mail: promithies@mytilene.gr