ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη         08/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:      30808
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της Υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών Κτιρίων (καθάρισμα χαλιών)” προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 90,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  Υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 608/12-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης    και  β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της  Πέμπτης 11/07/2019 .

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Συνημμένα η σχετική μελέτη .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ