Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις υπηρεσίες α)«Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών εορτών και Χριστούγεννα)β) «Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτ.υποστ.ειδικών τεχνικών εγκατ. ήχου για αν. λειτ. των χώρων Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης και γ) «Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού (Ηχητική κάλυψη)»  ,για προϋπολογισμού 40.482,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 17%).-

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Αναλυτική Διακήρυξη