Τηλεφωνικός Κατάλογος

 

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
 1. Τηλέφωνα Δημοτικής Αρχής (Γραφείο – Σύμβουλοι Δημάρχου-Νομική Υπηρεσία)
 2. Διεύθυνση Προγραμματισμού , Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 1. Διεύθυνση Πολεοδομίας
 2. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 1. Δημοτικές Ενότητες
 2. Δημοτικές Επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)