Τηλεφωνικός Κατάλογος

 • Τηλέφωνα Δημοτικής Αρχής (Γραφείο - Σύμβουλοι Δημάρχου-Νομική Υπηρεσία)
 • Τηλέφωνα Δημοτικών Ενοτήτων
 • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Μητρώου Αρρένων (E-mail : dimotologio@mytilene.gr)
  Τμήμα Ληξιαρχείου (E-mail : liksiarxio@mytilene.gr)
  Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
  Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
  Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
  Γραφείο Πρωτοκόλλου (E-mail : protokollo@mytilene.gr)
  Γραφείο Κλητήρων
  Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Ελέγχου Δόμησης
  Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίων
  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Νοτιοανατολικής Λέσβου
  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Βορειοδυτικής Λέσβου
  Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Νοτιοανατολικής Λέσβου
  Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Βορειοδυτικής Λέσβου
  Τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
  Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Νοτιοανατολικής Λέσβου
  Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βορειοδυτικής Λέσβου
  Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
  Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
  Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
  Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
  Τμήμα Λογιστικού
  Γραφείο Λογιστηρίου, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών
  Γραφείο Μισθοδοσίας
  Γραφείο Διπλογραφικού
  Τμήμα Αποθηκών,  Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών
  Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών
  Γραφείο Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικού
  Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
  Γραφείο Εσόδων
  Γραφείο Εξόδων
  Γραφείο Λογιστηρίου και Αναγκαστικών Μέτρων
  Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
  Τμήμα Εσόδων
  Γραφείο Τελών Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων
  Γραφείο Τελών Καθαριότητας − Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
  Γραφείο ΤΑΠ
  Γραφείο Διαχείρισης παραβάσεων ΚΟΚ και Ελεγχόμενης Στάθμευσης Αυτοκινήτων
  Γραφείο Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, Τελών Διαφήμισης και λοιπών Τελών
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
  Γραφείο Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων
  Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
  Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου
  Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  Γραφείο Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  Γραφείο Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Εκθέσεων
  Γραφείο Διαφήμισης
  Τμήμα Κοιμητηρίων
 • Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Αποτελεσματικότητας Ποιότητας & Οργάνωσης
  Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  Αυτοτελές  Γραφείο Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας
 • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Λιμενικών Έργων, Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων
  Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
  Τμήμα Ηλεκτρολογικών  Έργων & Σηματοδότησης
  Τμήμα Συντήρησης Έργων & Έργων Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου
  Τμήμα Συντήρησης Έργων & Έργων Αυτεπιστασίας Βορειοδυτικής Λέσβου
  Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Μελετών, Έργων, Εργασιών, Υπηρεσιών
  Τμήμα Ύδρευσης − Αποχέτευσης
  Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών
  Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής Νοτιοανατολικής Λέσβου
  Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
  Τμήμα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής Βορειοδυτικής Λέσβου
  Τμήμα Αλιείας
  Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας
  Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
  Τμήμα Τουρισμού και Ναυτιλίας
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Δήμου Λέσβου
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Λέσβου