Υπηρεσίες

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Τηλ.: 2253 0 61203
Φαξ: 2253 0 61210

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλ.: 2253 0 61203
Φαξ: 2253 0 61210

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Τηλ.: 2253 0 61203
Φαξ: 2253 0 61210

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ.: 2253 0 61130
Φαξ: 2253 0 61130

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Τηλ.: 2253 0 61130
Φαξ: 2253 0 61130

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Τηλ.: 2253 0 61400
·
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ.: 2253 0 61730

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τηλ.: 2253 0 61201, 2253 0 61784
Φαξ: 2253 0 61201

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τηλ.: 2253 0 61710