Ο Δήμαρχος Λέσβου  έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  • Την εγκύκλιο αριθμ. 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων»
  • Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 395/21-02-2012 τεύχος Β).
  • Το γεγονός ότι στο  Δήμο  Λέσβου συνίσταται   οκτώ (08) θέσεις  Ειδικών  Συμβούλων , Ειδικών  Συνεργατών και Επιστημονικών  Συνεργατών  λόγω του ότι  στους Δήμους   με  13  Α/Δημάρχους και άνω  συνιστώνται οκτώ (08) θέσεις.

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα :

Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης σε Δήμους,  σχεδιασμού, παρακολούθησης και εξειδικευμένης εποπτείας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  του Δήμου Λέσβου και κατάρτισης ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτιστικής ανάπτυξης και της  αξιοποίησης ευκαιριών για συνέργειες και χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα  στον τομέα του πολιτισμού, τον σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων  αθλητισμού, καθώς και θεμάτων υποστήριξης του Γραφείου Δημάρχου.

Αναλυτικά η γνωστοποίηση .