Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 949291 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  383.902,09 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 701/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 383.902,09 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 450.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), ενώ τα έντυπα οικονομικής προσφοράς διατίθενται δωρεάν από την έδρα του Δήμου Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, τρίτος όροφος Τμήμα Δημοπρασιών (αρμόδια υπάλληλος Τσαπώνη Μαρία, τηλ. : 22513-50557, φαξ : 22513-50508), Τ.Κ. 81100, μέχρι τις 7-5-2015 ημέρα Πέμπτη.

Αναλυτικά :