Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  710.000,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. 17%,  606.837,61 Ευρώ άνευ Φ.Π.Α..

 Αναλυτικά 

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη

Το έντυπο ΤΕΥΔ Διορθωμένο

ΤΕΥΔ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ_

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Γενική Οριζοντιογραφία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ