Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου».

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/06/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29/06/2017 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, αρμόδιος Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 2251055637 και fax 2251027090.

Αναλυτικά :