Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου».Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α­πευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, αρμόδιος Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 2251055637 και fax 2251027090.

Αναλυτικά :