ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                     
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                      
Αριθμός προσκλήσεως: 15η/2020
Μυτιλήνη, 3-7-2020
       
Αριθ. πρωτ: -20116-
ΠΡΟΣ:
α)  Δήμαρχο
β)  Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου
γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημ. Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου
δ)  Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
ΚΟΙΝ:
α)  Γενικό Γραμματέα
β)  Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 & ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),  γ) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και δ) την αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1 Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση από 1/9/2019 έως 31/12/2019 Αντιδήμαρχος          κ. Κατσαβέλλης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ