ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                      
Αριθμός προσκλήσεως: 13η/2020

 

Μυτιλήνη, 15-6-2020
Αριθ. πρωτ: -16991-
ΠΡΟΣ:
α)  Δήμαρχο
β) Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου
γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημ. Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου
δ)  Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
ε)  Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας
ΚΟΙΝ:
α)  Γενικό Γραμματέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 & ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),  και γ) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και την αρ.163 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του τ.Δήμου Λέσβου για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/8/2019 Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβέλλης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ