Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .