Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με το παρακάτω θέμα :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
1 Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για ενταγμένες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τον παρακάτω λόγο:

Η αποδοχή αφορά τρία έργα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ, που πληρώνονται από το ταμείο του Δήμου μας. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχει τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας την 31/12/2015 και οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά ασφυκτικές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ